Ympäristön huomioiminen

VVO-konsernin keskeiset ympäristövaikutukset liittyvät rakennuttamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Merkittävin ympäristövaikutus on asuntokannan energiankäytöstä syntyvillä hiilidioksidipäästöillä. Suomessa rakennusten energiankulutus on 39 prosenttia kokonaisenergiankulutuksesta, mikä vastaa 30 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä.

VVO-konsernilla on energianhallinnassa pitkät perinteet. Kulutusseuranta on ollut käytössä jo 1980-luvulta, ja ensimmäinen ympäristöohjelma on käynnistetty 1990-luvulla. Kiinteistökannan energiankäyttöä tehostetaan ylläpidolla ja käyttöön liittyvillä toimenpiteillä asumisviihtyvyys huomioiden. Kiinteistöjen vuosittaiset hoitokulut ovat noin 116 miljoonaa euroa, josta runsas kolmannes on energiaan kohdistuvia kuluja. Paremmalla energiatehokkuudella hillitään kiinteistöjen hoitokulujen nousua ja vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä. Ilman viisasta energian käyttöä kustannusten osuus olisi kasvanut 2000-luvulla voimakkaasti energian hinnan nousun vuoksi.

Vuonna 2016 VVO-konsernin kiinteistökannan lämpötilakorjattu lämmitysenergian ominaiskulutuksen muutos oli -2,4 % (2015 -0,8 %) edeltävään vuoteen verrattuna. Vastaavasti vedenkulutuksen ominaiskulutuksen muutos oli +1,6 % (-1,1 %) ja kiinteistösähkön ominaiskulutuksen muutos -0,3 % (-2,6 %)

Käytetyn lämpöenergian tuotannon aiheuttamat hiilidioksidipäästöt olivat 49 000 (54 000) tonnia. VVO-konserni pyrkii vähentämään energiankäytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia käyttämällä kiinteistösähkönä hiilivapaasti tuotettua energiaa. 99 prosenttia kiinteistöistä lämmitetään kaukolämmöllä.

99 %

 

kiinteistöistä lämmitetään kaukolämmöllä

 

Asumisviihtyvyyden ja -terveyden sekä viisaan energiankäytön tasapainoa haetaan lämmön talteenottoa lisäämällä. VVO-konserni lisää tulevina vuosina lämpöpumppujen avulla ilmanvaihdon lämmön talteenottoa olemassa olevassa rakennuskannassa. Lisäksi asumisolosuhteiden mittaamista on lisätty viime vuosien aikana merkittävästi. Uusissa kiinteistöissä huonelämpötiloja ja ilmanvaihdon toimintaa mitataan automaattisesti. Vanhemmissa taloissa mittaukset tehdään säännöllisinä otantamittauksina, mutta myös erilaisia IoT-tekniikkaan perustuvia mittausjärjestelmiä on otettu käyttöön. Lisääntyneen mittaustiedon avulla voidaan varmistaa, että kiinteistöjen säädöt ovat energiatehokkaat ja huoneistojen sisäilmaolosuhteet ovat mahdollisimman oikeat.

Energiatehokkuuden parantaminen tehokasta korjausrakentamisen yhteydessä

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Yrityksen energiakatselmuksessa selvitetään yrityksen tai konsernin kaikkien toimipaikkojen energiankulutusprofiili ja tunnistetaan mahdollisuudet energiansäästöön.

VVO-konsernin energiakatselmuksen mukaan korjaustoiminnassa energiatehokkuuden parantaminen on tehokkainta, kun se otetaan huomioon osana muita korjaustoimenpiteitä. Yksittäisen rakenneosan energiatekninen parantaminen muun korjauksen yhteydessä on huomattavasti kustannustehokkaampaa kuin erilliset energiakorjaukset. Kiinteistön energiatehokkuutta voidaan parantaa kustannustehokkaasti myös käytön ja ylläpidon aikaisella kulutusseurannalla ja käyttöteknisin keinoin.

VVO-konserni on mukana kehittämässä asumisen elinkaaritehokkaita ratkaisuja uudis- ja korjausrakentamisessa. Myös rakentamismääräykset ohjaavat energiankäytön tehostamiseen.

VVO-konserni mukana ympäristösopimuksissa

Ilmastokumppanuussopimus Helsingin kaupungin kanssa jatkuu. VVO-konserni on sitoutunut myös Vuokratalojen Energiatehokkuussopimukseen (VAETS), jossa 2016 tavoitteiksi oli asetettu seitsemän prosentin lämmitysenergiansäästö vuoden 2009 tasoon verrattuna. Sopimuksessa vuodelle 2016 asetetut säästötavoitteet on saavutettu ja kiinteistösähkön osalta ylitetty. VVO-konserni päätti liittyä VAETS II -sopimukseen 14.10.2016. Asuntosijoitusyhtiön tavoitteena on 7,5 prosentin energiansäästö vuoteen 2025 mennessä.

VVO-konserni on ainoana suomalaisena kiinteistöalan toimijana mukana Climate Leadership Councilissa. Jäsenenä VVO-konserni voi vaikuttaa ilmastoasioihin ja julkiseen keskusteluun. CLC:stä saadaan paljon innovaatioita ja käytännön ratkaisuja. Vastavuoroisesti VVO-konserni tarjoaa ratkaisujen kehittäjille pilottikohteita ja asumisen arjen ääntä.

Tampereen Lumo-kotikeskus sai WWF:n Green Office -merkin käyttöoikeuden vuonna 2016. Tampereen ja Hämeenlinnan Lumo-kotikeskuksien sopimukset Green Office -ympäristöjärjestelmään liittymisestä allekirjoitettiin vuonna 2015. Konsernin päätoimitila Helsingissä on ollut Green Office -toimisto ohjelman perustamisesta eli vuodesta 2002 asti.

Energian kulutus

 

2016

2015

Lämpöenergian kokonaiskulutus (GWh)

313

346

Lämpöindeksi koko kanta (kWh/rm3)

36,8

39,0

Veden kokonaiskulutus miljoonaa kuutiometriä

3,1

3,6

Veden ominaiskulutus (l/rm3)

346

347

Kiinteistösähkön kokonaiskulutus (GWh)

43,1

50,1

Kiinteistösähkön ominaiskulutus (kWh/rm3)

4,8

4,8

CO (tonnia)

49 000

54 000

     
     

 

 

 

Jaa sivu:

© VVO-yhtymä Oyj 2016 | Yhteystiedot | Aineistopankki